fUNDUSZE UNIJNE

CEL I PLANOWANY EFEKT PROJEKTU

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

Pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Holandii i Danii;

Zwiększy przychody o co najmniej o 15%, do końca 2025 roku;

Rozwinie działalność dzięki nowym doświadczeniom nabytym poprze współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym na nowych rynkach docelowych.

Uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje w infrastrukturę oraz dalszy rozwój potencjału wytwórczo-usługowego;

Nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;

– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;

– Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 4

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi – 751 481,55 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 55/100 )

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 519 316,50 PLN (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta szesnaście złotych 50/100)

TERMIN REALIZACJI 15.11.2021 – 30.10.2023