fUNDUSZE UNIJNE

Firma IDSOL Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projekt „Opracowanie koncepcji wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie IDSOL Spółka z o. o.

Projekt skierowany jest głównie do firmy IDSOL Sp. z o.o. Skorzysta na nim spółka jak i podmioty współpracujące. 

Podstawowym celem projektu jest opracowanie kompleksowej strategii wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji w firmie.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania (audyt przedsiębiorstwa i doradztwo) w ramach których ustalone zostaną możliwe kierunki transformacji firmy IDSOL Sp. z o. o. oraz określone potencjalne możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ.

 

#FunduszeUE  

#FunduszeEuropejskie 

 

Wartość projektu : 82781,00 zł 

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 82781,00 zł 

 

Firma IDSOL Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu

Automatyzacja przedsiębiorstwa IDSOL Sp. z o.o.

Projekt skierowany jest głównie do firmy IDSOL Sp. z o.o. Skorzysta na nim spółka jak i podmioty współpracujące. 

Celem projektu jest transformacja przedsiębiorstwa IDSOL zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0, poprzez automatyzację procesu produkcyjnego, która pozwoli na wprowadzenie innowacji procesowej w procesie spawania oraz magazynowaniu i kontroli jakości.

Działania wdrożeniowe obejmują: a)zakup zrobotyzowanego stanowiska spawania – wprowadzenie robotów przemysłowych zwiększy wydajność procesu spawania, poprawi jakość spoin oraz zmniejszy czas realizacji zamówień. Robotyzacja spawania pozwoli również na redukcję odpadów materiałowych i optymalizację zużycia energii. b)Implementacja systemu IT do kontroli jakości – wdrożenie zaawansowanego oprogramowania ERP zapewni automatyzację procesów magazynowych i usprawni kontrolę jakości. System umożliwi dokładniejszą weryfikację jakości produktów na każdym etapie produkcji, co pozwoli na szybsze wykrywanie i eliminowanie błędów. Ponadto zastosowanie nowych technologii w transporcie wewnętrznym przyspieszy przepływ surowców i produktów, co przyczyni się do zwiększenia ogólnej wydajności pracy. c)Szkolenia pracowników w zakresie obsługi nowych technologii przygotują zespół na płynne wdrożenie innowacji. Wskazane inwestycje doprowadzą do wyeliminowania wąskich gardeł produkcyjnych, zwiększenia efektywności operacyjnej, i poprawy jakości produktów.

Wartość projektu: 1 444 171,00 zł 

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 825 736,10 zł 

#FunduszeUE  

#FunduszeEuropejskie 

 

 

CEL I PLANOWANY EFEKT PROJEKTU

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

Pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Holandii i Danii;

Zwiększy przychody o co najmniej o 15%, do końca 2025 roku;

Rozwinie działalność dzięki nowym doświadczeniom nabytym poprze współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym na nowych rynkach docelowych.

Uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje w infrastrukturę oraz dalszy rozwój potencjału wytwórczo-usługowego;

Nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;

– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;

– Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 4

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi – 751 481,55 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 55/100 )

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 519 316,50 PLN (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta szesnaście złotych 50/100)

TERMIN REALIZACJI 15.11.2021 – 30.10.2023